1
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1996
Sách
2
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1989
Sách
3
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1994
Sách
4
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1989
Sách
5
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006.
Được phát hành 2002
Sách
6
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1996
Sách
7
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 1990
Sách
8
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 2002
Sách
9
Bằng Mahfuz, Naguib, 1911-2006
Được phát hành 2004
Sách