Media Arabic : a coursebook for reading Arabic news

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Elgibali, Alaa
Tác giả khác: Korica, Nevenka
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Arabic
Được phát hành: Cairo ; New York : American University in Cairo Press, ©2007.
Những chủ đề:

Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa

Chi tiết quỹ từ Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información Xalapa
Số hiệu: PJ6307 E43 2007
Sao chép 1 Sẵn có  Đặt Giữ