1
Bằng Calders, Pere, 1912-
Được phát hành 1988
Sách
2
Được phát hành 2004
Sách
3
Bằng Rubert de Ventós, Xavier.
Được phát hành 1999
Sách
4
Bằng Centelles Pastor, Jaume 1954-
Được phát hành 2006
Sách
5
Bằng Calvet i Francès, Josep M. 1932-
Được phát hành 1989
Sách
6
Được phát hành 1976
Số seri
7
Bằng Cassany, Daniel
Được phát hành 1994
Sách
8
Bằng Audivert, Pompeu
Được phát hành 1946
Sách
9
Bằng Massot i Muntaner, Josep
Được phát hành 1996
Sách
10
Bằng Cabré, Jaume, 1947-
Được phát hành 1988
Sách
11
Bằng Lozano, Josep M.
Được phát hành 1999
Sách
12
Bằng Porcel, Baltasar, 1937-
Được phát hành 1992
Sách
13
Bằng Boylesve, Marin de, 1813-1892‏
Được phát hành 1855
Sách
14
Bằng Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832.
Được phát hành 1994
Sách
16
Được phát hành 2000
Số seri
17
Được phát hành 1994
Sách
18
Bằng Puig Montada, Anna.
Được phát hành 1993
Sách
19
Bằng Fons Esteve, Montserrat.
Được phát hành 2004
Sách
20
Bằng Llull, Ramon, 1232?-1316.
Được phát hành 1996
Sách